تبلیغات
محــــــــــذور - دار العناوین
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

پیشرفت و به طور کلی حرکت از نظر عده ای یعنی این که دستورالعمل را بخوان و به آن عمل کن.
این متوّهمانِ خوش گمان و ساده اندیش، حقیقتی ورای بده بستان های طبیعی و سطحی ترین لایه ی نسبت های افکار و مفاهیم و اندیشه ها - بخوانید اصول موضوعه - نمی بینند. اینان زندگی را هندسه وار می نگرند و حتی هندسه تر از خود هندسه! اینان به معنای واقعی کلمه مهندسان حوزه ی مفاهیم اند. فاجعه بار ترین اتفاق آن است که اصول موضوعه ی خود را با چنگ زدن در هوا به دست آورده اند و پر بیراه نگفته اند که الغریق یتشبّث بأیّ حشیش... .
چیزی برای گفتن ندارند. اما می خواهند بگویند. توش و توانِ آهنگ راه ندارند، اما عزم مسیر می کنند. مطلقِ عمل مد نظرشان است و اراده را ارج می نهند و در جای پادشاهی بی قرین - عقل - می نشانند و طوفان به پا می کنند. جار و جنجال راه می اندازند، از سر و صدا لذت می برند. اینان هر آن چه را که خود به آن متخلّق اند، برچسب وار به دیگران می چسبانند.
«عنوان» در زندگی این ها نقش مهمی دارد. تیتر، اسم، و به طور کلی هر محرّک لایتحرّک را دمیورگوس وار به پرستش "می نشینند"... .
«بسم الله» می گویند و - بی آن که خود بدانند - دل در گرو «خَتَمَ اللّه» دارند. چه خوش می گفت دوستی که عقل عملی را با عقل نظری نسبتی است معکوس... .
این عده مبهم را عمیق می پندارند و عمیق را - اگر بیابند - صورت آراسته ای از همان مبهمِ بی رنگ و لعاب می دانند. گفتارشان به کردارشان نمی آید و این هر دو به پندارشان.
این عده در عمل مغالطه را می ستایند و از ریشه ی پاچه ی شلوار آن خود را بالا می کشند و آن را حبل متین می خوانند و می دانند.
درد در این جاست... این جا که اینان منافق نیستند... نفاق بی تردید روزی رخ نمایان خواهد کرد و مفتضحانه به فاضلاب تاریخ خواهد پیوست. درد این جاست که اینان منافق نیستند و به زودی مقدس می شوند. خود را مرجع سوالات معرفی می کنند و خامه های نیرنگ بارشان را پیوسته بر ذهن و ضمیر افراد جولان می دهند.
اینان خون هر گونه حرکت را می مکند. از پویایی در هراس اند و با رصد هرگونه جنب و جوش شاخک می جنبانند. و وای از آن روز که شاخک هایشان بجنبد... دیگر هیچ اصل و قاعده ای اخلاقی را یارای رویارویی با آن ها نیست تا رکود را به حکمرانی باز نگردانند.
اگر هنوز هم برایتان ناشناخته اند، باید اذعان کنم که ایشان مدیران و مسئولان فرهنگی اند.

نوشته شد در 12 بهمن 94 ساعت 14:40 علی کریمی دیـــــــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور