تبلیغات
محــــــــــذور - بهشت برین
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده


تو را به چنگ نیاوردنم امید نکاهد
در انتظار تو هستم... همین بهشت برین است

نوشته شد در 13 آذر 94 ساعت 08:07 علی کریمی دیـــــــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور