تبلیغات
محــــــــــذور - ماهی
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

عده ای می گویند استاد خوب آن است که ماهی را به تو هدیه کند.

و عده ای می اندیشند که استاد خوب آن است که نه ماهی را، که هنر ماهی گیری را به تو ارزانی دارد.
و من در این شب آرام به این می اندیشم که استاد خوب هیچ کدام نیست... .

استاد خوب آن است که هر دو را از تو دریغ ورزد،

و تنها در این صورت است که تو می توانی خودت ماهی گیری را بیاموزی...

و تنها در این صورت است که تو می توانی بیاموزی...

و تنها در این صورت است که تو ماهی خواهی داشت.../

نوشته شد در 11 بهمن 92 ساعت 03:02 علی کریمی دیـــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور