تبلیغات
محــــــــــذور - و دوباره... نقصان در غزل
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

...
...
...

با دست اگر پیشم کشی با پا برانی

مامورم از دست تو از پای تو معذور

در فتنه ی هشتاد و هشت چشم هایت

در حصر خواهم ماند اگر بر پا کنم شور
...

...

...

نوشته شد در 29 دی 92 ساعت 23:24 علی کریمی دیـــــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور