تبلیغات
محــــــــــذور - بی هیچ دردان
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

آن کو به دل دردی ندارد آدمی نیست

بیزارم از بازار این بی هیچ دردان

ه.الف.سایه


نوشته شد در 13 دی 92 ساعت 14:21 علی کریمی نظرات |دستنوشته های یک حاضر شده محضور