تبلیغات
محــــــــــذور - confession...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

مردمی که از آن ها دوری می کنم آن هایی هستند که غرض آلوده تفتیش می کنند و مصمم اند که مرا لیبرال یا محافظه کار بنامند. من نه لیبرالم، نه محافظه کار، نه gradualist، نه راهب و نه لاقید مسلک. دلم می خواهد یک نویسنده ی آزاد باشم و دیگر هیچ. افسوس می خورم که چرا خداوند قدرت آن را به من نداد تا یکی از آنان باشم.
آنتوان چخوف
4 اکتبر 1888
در نامه ای به آلکس پلشچیفنوشته شد در 4 آذر 92 ساعت 03:23 علی کریمی دیـــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور