تبلیغات
محــــــــــذور - رندم : با تمام درد هایم...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

random

زیر دست و پایِ عاقل ها دلِ من گم شده ست

چاره ی من چیست وقتی «نان» غمِ مردم شده ست؟

هر چه دقت می کنم در موردِ عقلِ بشر

بیش تر پی می برم بر این که سر در گم شده ست

یک طرف عریان تنی، بی بند و باری، هرزگی

مایه یِ فخرِ جهانِ روشنِ(!) سوم شده ست

یک طرف شکِ میانِ چار و پنج و شیش و هفت!

منتهایِ احتجاجِ اهلِ فضلِ قم شده ست

هر شب و هر روز در بند تماشاگر شدن

هر شب و هر روز این پرسش که: «او چندم شده ست؟»

بی خبر از این که در دنیای ماشین کار ها

بنده ی فرمایشات حضرتِ «رندُم» شده ست

...

تابستان 92


نوشته شد در 29 آبان 92 ساعت 02:13 علی کریمی دیـــــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور