تبلیغات
محــــــــــذور - تک بیت
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

وقتی که می وزی دل من برگ می شود

طوفان من!

     شمرده تر از عشق مان بگو.../


نوشته شد در 14 شهریور 92 ساعت 18:41 علی کریمی دیـــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور