تبلیغات
محــــــــــذور - تک بیت
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

/... تمام ترسم از این بود، جنگ شاخه و باد

  که ناگهان دل من کنده شد
                                  زمین افتاد
.../
                                                     

نوشته شد در 13 فروردین 92 ساعت 15:48 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور