تبلیغات
محــــــــــذور - رنگین کمان
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

صد بار تو را نوشتم و حیف ... نشد!

افسوس که کوک طبع من کیف نشد!
از صافی شعر خود عبورت دادم

منشور بدی بود، دلت طیف نشد...

نوشته شد در 25 اسفند 91 ساعت 01:05 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور