تبلیغات
محــــــــــذور - سخت و مشکل
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

وقتی که خدا تو را برایم آراست
فریاد تمام اهل دنیا برخاست

از روز نخست سخت و مشکل بودی!

سالی که نکوست از بهارش پیداست

نوشته شد در 15 اسفند 91 ساعت 15:10 علی کریمی دیــــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور