تبلیغات
محــــــــــذور - خیر ... شر
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

آتش شده ای به باغ من آمـده ای

بــادیّ و پی چـــراغ مـن آمــده ای

از خیـــر تـو بـار هـا گذشتــم، امّــا

با شور و شرت سراغ من آمده ای


نوشته شد در 17 مهر 91 ساعت 13:58 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور