تبلیغات
محــــــــــذور - تاثیر تو را...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

دور خود آهسته پیچیدیم زنجیر تو را

نوش جان كردیم عشق دست و پاگیر تو را

 

گر چه در پیمودنت آماج غم ها بوده ایم،

در تمام راه حس كردیم تاثیر تو را

 

عقلمان را بار ها بر روی هم می ریختیم

باز هم پیدا نمی كردیم تفسیر تو را

 

«مشكلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس»:

با كه باید گفت این راز فراگیر تو را؟

 

«آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟»

با چه توجیهی پذیرفتیم تاخیر تو را؟...

                                                                                                           ساغرم شكست...


نوشته شد در 17 شهریور 91 ساعت 17:36 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور