تبلیغات
محــــــــــذور - از هر چه بود
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

نذر امام روح الله:

خطی طویل روی بدی ها کشید و رفت

تا انتهای خاطر ما پر کشید و رفت

عشقی دمید در تن ایرانیان ولی

از هر چه بود غیر خدا دل برید و رفت


نوشته شد در 23 فروردین 91 ساعت 20:53 علی کریمی دیدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور