تبلیغات
محــــــــــذور - هــفــت ســیــن
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

« سائل و سینه زنی، سیب، سحر، سوره ی فجر

ســـوزدل » بهـــــــر عـــزای تـــــــو دمــــادم داریـــم

هفت سیــــــن کرمــــــــت جــــور همــــیشه آقــــا

مـــا فقـــط یـــک سفر کربــــ و بــــلا کـــــم داریم

...


نوشته شد در 1 فروردین 91 ساعت 01:31 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور