تبلیغات
محــــــــــذور - قسمت...
محــــــــــذور

دل نوشته های یک: بر حذر داشته شده

تابیــــده ای از بهـــــار تا دل ببـــــری

ای آن که ز کوی این خزان می گذری

چرخـی بزنـی اگـر که قسمت باشـد

 شایـــــد بـه سیـاهکی بیفتـد نظــری 


نوشته شد در 19 اسفند 90 ساعت 23:51 علی کریمی دیـــــدگاه |دستنوشته های یک حاضر شده محضور